Projektanci Biznesu

IMG_8034

Projekt Akademia Menadżera MMŚP – innowacyjny projekt oferujący analizę potrzeb przedsiębiorcy, szkolenia i doradztwa dopasowane do potrzeb firmy realizowane przez osoby posiadające min. 15 lat doświadczenia w branży.

Projekt dedykowany jest dla firm MŚP o statusie: mikro, małe, średnie z terenu całej Polski. 

Współpraca z nami to pomoc na każdym etapie w sporządzaniu wszelkiej dokumentacji rekrutacyjnej i sprawozdawczej, a część środków z realizacji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przeznaczane będą na wsparcie osób wykluczonych społecznie.

Dla kogo?

Firmy z jakimi współpracujemy mają bardzo różnorodny profil: począwszy od firm paliwowych, telekomunikacyjnych, budowlanych, IT, usługowych, sprzedażowych po branżę turystyczną, centa zabaw i firmy kosmetyczne.

W projekcie może wziąć udział zainteresowana firma bez względu na zakres działalności, co jest bardzo dobrą informacją dla firm rozwojowych i dbających o nabywanie nowych kompetencji przez kadry.

PARP zaprasza właścicieli i współwłaścicieli zarządzających MMŚP, kadrę menadżerską oraz pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP do udziału w projektach z zakresu transformacji cyfrowej MMŚP”,  dofinansowanych z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Grupę docelową projektu stanowią:

Pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem

Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP

Kadra menadżerska

REKOMENDACJE

Wysokie oceny od uczestników

W 2021 r. przeszkoliliśmy 523 osoby, a średnia ocena oferowanych usług to: 4,9

0

Średnia ocen ogółem

0

Średnia ocen wystawionych przez przedsiębiorców

0

Liczba ocen ogółem

0

Liczba ocen wystawionych przez przedsiębiorców

Dlaczego warto?

Stawiamy na bardzo wysoką jakość świadczonych usług stąd w realizację zaangażowani są wysokiej klasy eksperci posiadający minimum 15 lat doświadczenia. 

Obszary tematyczne:

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w obszarach:

organizacyjnym:

Zarządzanie transformacją cyfrową

Opracowanie modelu biznesowego

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie produktem

Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Marketing w gospodarce cyfrowej

Sprzedaż w gospodarce cyfrowej

technologii:

Przedsiębiorczość technologiczna

Bezpieczeństwo cyfrowe

Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce

procesów:

Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Zarządzanie zintegrowanymi danymi

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Wsparcie może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na pracownika może się różnić w zależności od wytycznych poszczególnych Operatorów.

PRZYKŁADOWY CENNIK

Oferta dla sektora MMŚP

Projekt pn. „Akademia Menedżera” skierowany jest do firm z sektora MŚP ze wszystkich branży tematycznych bez względu na posiadane kody PKD.
Projekt składa się z 2 etapów:
– AUDYT (diagnoza potrzeb) w ramach którego opracowywany jest program szkoleniowy (oczywiście w porozumieniu z firmą która bierze udział w projekcie)
– SZKOLENIA program szkoleniowy będący kontynuacją wniosków pochodzących z AUDYTU. Ostateczna tematyka szkolenia wynika wyłącznie z Państwa potrzeb określonych w audycie i stanowi jasną odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby. 

Ostatecznie cennik usług będzie każdorazowo ustalany z przedsiębiorcą. Powyższy cennik ma charakter jedynie podglądowy.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Skontaktuj się z Fundacją Małopolscy Projektanci Biznesu, a poprowadzimy Cię przez cały proces aplikowania i realizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA MAŁOPOLSCY PROJEKTANCI BIZNESU, przy Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000763392, o numerze NIP: 6762559499, REGON: 382123436; 2. FUNDACJA MAŁOPOLSCY PROJEKTANCI BIZNESU, przy Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, KRS: 0000763392, NIP: 6762559499, REGON: 382123436,, kontakt e-mail: projektancibiznesu@gmail.com. 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zawartej z nami Umowy a w konsekwencji również dla celów księgowo – podatkowych, ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy oraz archiwalnych. 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. 6. Państwa dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane (przechowywane) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami. 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane kontaktowe:
Fundacja Małopolscy Projektanci Biznesu,
ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków,
NIP: 6762559499

POLITYKA PRYWATNOŚCI